66500794_1062532397278778_51385759031728

Ho'oulu 2019

He ha'awina ko nā hana a pau. Ua like nō ma keia mau hana keaka a nā haumāna o ka papahana 'o Ho'oulu Pāhiahia i haku ai. Hō'ike 'ia kekahi 'ano pilikia, alaina a hana kolohe nō paha. 'O ka mea nui o nā hana kolohe, 'o ia ka pa'a o ka ha'awina nui a me ke ala e ho'oponopono a holomua ai ma hope mai. E ulu like kākou a pau mai kā lāakou mau mo'olelo haku o keia au kanaka. E kālailai, e nanea, e HO'OULU KAKOU!!

Responses

• Ua maikaʻi nā hōʻikeʻike a pau! (All the performances were good!)
• It was really fun and a good experience for all!!!
• It was a very fun experience.
• It looked awesome, I wish I could’ve continued with Hoʻoulu over the summer.

• Loved it all, mahalo! The Nāwahī students were amazing & loved that they had this opportunity to experience real acting.